top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНУФАКТУРА 2014», іменоване надалі як «Виконавець», з однієї сторони, та Будь-яка особа або її уповноважений представник, яка приєднається до цього договору у спосіб, визначений цим договором, іменована надалі «Замовник» або «Споживач», з іншої сторони, надалі іменовані разом як «Сторони», а кожен окремо може бути іменований як «Сторона», згідно з положеннями, викладеними у ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей публічний договір про надання готельних послуг (надалі – «Договір») про наступне:


1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


1.1. Договір – договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання готельних послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги, при цьому Виконавець не має права надавати переваги одному Замовнику перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено законом.
1.2. Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору в цілому (Замовник не може запропонувати свої умови договору), шляхом оплати рахунку з надання готельних послуг, який було сформовано та надано Виконавцем.
1.3. Договір вважається укладеним в момент здійснення Замовником оплати рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем (або оплати на сайті Виконавця - https://www.manufactura-hotel.com), та зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.
1.4. Готельна послуга – послуга Виконавця з розміщення Споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних та додаткових послуг, що надаються Споживачам.
1.5. Cпоживач – фізична особа, яка замовляє, оплачує та/або використовує готельні послуги для власних потреб. Замовлення готельних послуг може бути здійснено однією особою (Замовником) на власну користь або на користь іншої особи чи групи осіб – Споживачів.
1.6. Група споживачів – це особи кількістю від 10 (десяти) осіб, що прибувають та вибувають з готелю одночасно (тобто протягом розрахункової доби).
1.7. Номер – окреме вмебльоване приміщення, що складається з однієї або декількох кімнат, оснащене обладнанням та інвентарем для надання послуг з тимчасового розміщення.
1.8. Бронювання – попереднє замовлення Замовником основних і/або додаткових послуг готелю в певному обсязі, з метою використання готельних послуг в обумовлені терміни конкретним Споживачем або групою споживачів.
1.9. Підтвердження бронювання – письмове підтвердження готелю щодо виконання замовленого обумовленого переліку основних і додаткових послуг згідно з заявкою.
1.10. Анулювання – відмова Замовника або Споживача від заброньованих готельних послуг.

1.11. Безповоротний тариф – встановлена вартість основних готельних послуг, який застосовується Виконавцем для обов’язкової передоплати повної вартості проживання згідно з бронюванням, що не повертається у разі анулювання чи неприбуття Споживача (групи споживачів) до готелю Виконавця.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. У порядку та на умовах, визначених цим договором, Виконавець зобов`язується надати Замовнику або третім особам (Споживачам), які вказані Замовником відповідно до бронювання, готельні послуги, а саме: послуги з тимчасового розміщення та тимчасового проживання у готелі «Мануфактура» (надалі – “Готель”), який розташований за адресою: Україна, 08173, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Ходосівка, вул. Обухівське шосе-2, буд. 2.
2.2. З моменту зарахування Замовником коштів на банківський рахунок Виконавця за надання готельних послуг згідно з виставленим рахунком (або на сайті Виконавця) вважається, що Замовник приєднався до даного договору, погодився з усіма його умовами та жодних претензій чи зауважень щодо викладених у ньому умов не має.


3. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ТА ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ


3.1. Бронювання номерів здійснюється шляхом надання Замовником повної згоди з даним Договором.
3.2. Номер є заброньованим, якщо на електронну пошту Замовника надійшло підтвердження бронювання від Виконавця.
3.3. Після отримання підтвердження та платіжної інформації при оформленні бронювання по безповоротному тарифу, Замовник зобов’язаний здійснити оплату послуг Виконавцю в розмірі 100% вартості проживання згідно з оформленим бронюванням. Якщо Замовник не здійснює передоплату, бронювання вважається недійсним.
3.4. Бронювання є гарантованим лише за умови попередньої оплати послуг, у сумі 100% вартості проживання, згідно з оформленим бронюванням, на розрахунковий рахунок, який було надано Виконавцем.
3.5. Кошти, які було перераховано від Замовника Виконавцю на підтвердження бронювання проживання, за умови анулювання бронювання менше ніж за 24 години до початку надання готельних послуг (чи неприбуття Споживача (групи споживачів) до Готелю) повертаються у повному обсязі, за вирахуванням 100% від вартості готельних послуг за першу добу (згідно кількості заброньованих номерів).
3.6. Оплату комісій і відсотків, пов’язаних з перерахуванням коштів на виконання умов цього Договору, здійснює Замовник.


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


4.1. Замовник має право:
4.1.1. З власної ініціативи достроково здійснювати розрахунки з Виконавцем.
4.1.2. Відмовитися від готельних послуг Виконавця, з урахуванням положень цього Договору.
4.1.3. Вимагати від Виконавця належної якості послуг, що надаються, та належного виконання умов цього Договору.
4.2. Замовник зобов’язаний:
4.2.1. Виконувати умови даного Договору.
4.2.2. Ознайомитись (ознайомити Споживачів) і повністю виконувати Правила проживання в готелі (надалі “Правила”), розміщені у куточку споживача на території готелю. У випадку порушення Правил Виконавець залишає за собою право відмовити у наданні готельних послуг у повному обсязі, без повернення коштів за неотримані готельні послуги.

4.2.3. Своєчасно здійснювати оплату заброньованих готельних послуг в строки та в порядку, визначеними цим договором.
4.2.4. Відповідати перед Виконавцем за відшкодування завданих збитків згідно з наданим рахунком та актом про пошкодження майна(завдання шкоди).
4.3. Виконавець зобов’язаний:
4.3.1. Забезпечити якісне надання готельних послуг.
4.3.2. Інформувати Замовника про послуги, що надаються на території готелю, та форму і порядок їх оплати.
4.3.3. При наданні послуг дотримуватись умов (вимог), визначених в замовленні на бронювання, яке надане Замовником.
4.3.4. Нести відповідальність за комплектність та справність обладнання в номерах, а також за якість підготовки номеру до заселення.
4.4. Виконавець має право:
4.4.1. Виконавець залишає за собою право, на власний розсуд, поселити Споживача в інший номер такого ж або вищого рівня (категорії).
4.4.2. У разі знищення чи пошкодження майна стягнути з Замовника компенсацію завданих готелю Виконавця збитків в повному обсязі, відповідно до затвердженого прейскуранту.
4.4.3. Відмовити Замовнику в поселенні чи розірвати договір (здійснити виселення) у випадках порушення даного Договору та/або Правил.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


5.1 У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.
5.2. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням визначених умов.
5.3. Усі суперечки чи розбіжності, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням зобов’язань по даному Договору, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.
5.4. При неможливості знайти взаємоприйнятне рішення суперечки буде передано на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.


6. ФОРС-МАЖОР


6.1. Сторони тимчасово звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та/або виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
6.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна письмово повідомити про це другу Сторону, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати виникнення таких обставин.
6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили або строку їхньої дії є відповідні документи, видані Торгово-промисловою палатою України.
6.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, Сторони проведуть переговори з метою виявлення прийнятних для них способів виконання цього Договору в повному обсязі.


7. ІНШІ УМОВИ


7.1. Отримання, обробка, зберігання та використання інформації про Замовника (Споживача), здійснюється Виконавцем відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», згідно з яким Замовник (Споживач) надає свою згоду Виконавцю на зберігання, обробку та використання його персональних даних, наданих при укладенні цього Договору, з метою створення бази відвідувачів,

створення та ведення документації, статистичних звітів та здійснення інших заходів, необхідних для виконання умов цього Договору, а також для контактування між Сторонами.
7.2. Замовник (Споживач) надає згоду на використання Виконавцем телефонного номера, адреси електронної пошти, поштової адреси, що зазначаються Замовником під час замовлення готельних послуг на Сайті та/або в документах, що заповнюються Замовником (Споживачем) при отриманні готельних послуг, для надіслання повідомлень рекламного, інформаційного характеру, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Замовника (Споживача).
7.3. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на їх у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.
7.4. Замовник (Споживач) підтверджує, що до початку надання готельних послуг він ознайомиться з Правилами та прейскурантом цін (тарифами) на готельні послуги.
7.5. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.
7.6. Замовник підтверджує, що він ознайомлений та згоден у повному обсязі з умовами Договору.
7.7. Сторони домовилися, що цей Договір та будь-які відомості, щодо виконання Договору, є конфіденційною інформацією, яка не має передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої зі Сторін, окрім випадків, коли така передача інформації пов’язана з отриманням офіційних дозволів, інших документів, необхідних для належного виконання цього Договору, сплати податків або інших обов’язкових платежів.

bottom of page